Prawo międzynarodowe i europejskie – nowe stacjonarne studia magisterskie prowadzone są odpłatnie w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Umożliwiają one uzyskanie dyplomu uznawanego w środowisku międzynarodowym, potwierdzającego zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności otwierających drogę do pracy w wielu zawodach prawniczych.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach lub organizacjach krajowych i międzynarodowych, publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania podstawowej wiedzy związanej z naukami prawnymi. Zdobędą także kompetencje i umiejętności potrzebne do wykonywania roli arbitra, mediatora i negocjatora podczas rozstrzygania sporów na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego, a także umiejętności potrzebne do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod kątem specjalistycznej wiedzy związanej z różnymi gałęziami prawa, także międzynarodowego.

 

International and European law - new full-time, with tuition fees, taught entirely in English MA studies are provided at the Faculty of Law, Administration and Economics. Two years' Master program with specialisations:

  • International Business Law
  • Modern Human Rights Law.

They enable to obtain a diploma recognized in international environment, confirming the acquisition of specialist knowledge and skills that open the way to work in many legal professions.

Graduates will be prepared to take up work in all national and international institutions and organizations, public and non-public, requiring basic knowledge related to legal sciences. They will also acquire the competences and skills needed to perform the role of arbitrator, mediator and negotiator in resolving disputes under domestic and international law, as well as the skills needed to start a business independently in terms of specialist knowledge related to various branches of law, including international law.

 


Kierunki w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii / Other programs in English:

 

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej